Hỗ trợ: 0949.10.50.80

Hương Toàn, Tx Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống phần mềm

H??ng d?n cài ??t các ph?n m?m h? tr?

I. Cài ??t công c? h? tr?

 

II. Cài ??t ph?n m?m [H? th?ng k? toán bán hàng MngSale Online]

Sau khi cài ??t các ch??ng trình h? tr? ph?n m?m.

 

III. Cài ??t ph?n m?m [H? th?ng qu?n lý Phòng khám MngClinic Online]

  • 1. T?i ch??ng trình h? th?ng ph?n m?m Online t?i ?ây
  • 2. T?i ch??ng trình h? th?ng ph?n m?m Client t?i ?ây link Mediafire Version 5.0.8

 

IV. Cài ??t ph?n m?m [H? th?ng qu?n lý Nhà hàng, Cà phê MngRestaurant Online]

  • 1. T?i ch??ng trình h? th?ng ph?n m?m Online Link Mediafire, Link Google Drive Version 5.1.4
  • 2. Gia?i ne?n va? ??ng nh?p b?ng User: Admin và Pass: Admin

 

V. Ca?i ???t phâ?n mê?m [Hê? thô?ng qua?n ly? tiê?m câ?m ?ô?]

1. T?i ch??ng trình h? th?ng ph?n m?m Online version 5.2.7 t?i ?ây

2. Gia?i ne?n va? ??ng nh?p b?ng User: Admin và Pass: Admin

a